Oficjalny portal przedszkola: Żłobek

Żłobek
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

O nas


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Witamy w naszym Żłobku!
Oto garść przydatnych informacji:
 • znajdą nas Państwo pod adresem ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 w Strzelcach Opolskich
 • skontaktować się z nami można telefonicznie:77 461-24-88 lub 798-681-340
  lub mailowo: biuro@zlobek.strzelceopolskie.edu.pl
 • placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16:00
 • sprawujemy opiekę nad 116 dzieci w 6 grupach
 • naszą pracę relacjonujemy na stronie: www.zlobek.strzelceopolskie.edu.pl
 • Żłobkiem kieruje Pani Dyrektor Bernadeta Sznura.
Za­pew­nia­my:
 • do­mo­wą at­mos­fe­rę;
 • opie­kę wy­cho­waw­czą i opie­kuń­czą w po­sta­ci wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej ka­dry;
 • współpracę z rodzicami;
 • in­dy­wi­du­al­ne po­dej­ście do każ­de­go dziec­ka wspo­ma­ga­ją­ce je­go roz­wój;
 • sa­le opieki do­sto­so­wa­ne do po­trzeb roz­wo­jo­wych dzieci;
 • po­mo­ce dy­dak­tycz­ne oraz za­baw­ki, słu­żące roz­wo­jo­wi emo­cjo­nal­ne­mu oraz fi­zycz­ne­mu wychowanków;
 • ży­wie­nie dzie­ci zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi nor­ma­mi oraz do­sto­so­wa­nie
  do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb (np. w przy­pad­ku aler­gii po­kar­mo­wej).

Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków,  zaczynających swoją przygodę w poznawaniu świata, siebie i rówieśników, głównie koncentrujemy się na:

• kształtowaniu umiejętności społeczno-emocjonalnych;
• rozwijaniu aktywności poznawczej dzieci;
• doskonaleniu sprawności motorycznej i manualnej dziecka;
• prowadzeniu zajęć wychowawczych zaspokajających indywidualne potrzeby psychospołeczne dziecka;
• kształtowaniu u dzieci pozytywnych nawyków i przyzwyczajeń (rozwijanie czynności samoobsługowych: nauka korzystania z nocnika lub toalety, wypracowanie nawyku mycia rączek, nauka samodzielnego ubierania się)
• organizowaniu zajęć stymulujących wszystkie sfery rozwoju dziecka: percepcji mowy i komunikacji, motoryki dużej i małej, sfery poznawczej i  społecznej.
 
W pracy z naszymi  dziećmi dobieramy zabawy tak,  aby oddziaływać na wszystkie zmysły.
Osiągamy to pracując metodami aktywnymi, wykorzystując przede wszystkim metody pedagogiki zabawy. Zapewniamy różnorodność zajęć sprawiając, że dzieci chętnie się angażują:


• zabawy tematyczne,
• czytanie bajek rozbudzające wyobraźnię i rozwijające koncentrację,
• zabawy plastyczne,
• zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne,
• zabawy muzyczno – rytmiczne (umożliwiające zaspokojenie dziecku aktywności ruchowej),
• zabawy ruchowe – mające na celu rozwój sprawności fizycznej dziecka, z = wykorzystaniem min. chusty animacyjnej, tunelu animacyjnego, czy też klocków, dostarczając dzieciom wielu wrażeń, jak również wspomagając rozwój psychoruchowy.
 
 
Codziennie w Żłobku – przykładowy plan dnia:

6:00 – 8:00 Przyjmowanie dzieci do żłobka.
(czas na swobodną zabawę dzieci, indywidualne zabawy z opiekunkami, możliwość konsultacji rodziców z opiekunami)
8:00– 9:00 Przygotowanie do śniadania, śniadanie
(czynności higieniczne i pielęgnacyjne, posiłek)
9:00 – 10:00 Zajęcia tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci
(wspólne czytanie, zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą, zabawy paluszkowe, zabawy plastyczne, zabawy z elementami rytmiki, wspomagające naukę prawidłowego mówienia, zabawa w teatrzyk lub spacer)
10:00 – 11:00 Przygotowanie do drugiego śniadania, drugie śniadanie
(czynności higieniczne i pielęgnacyjne – nauka i wdrażanie elementów higieny osobistej, posiłek)
11:00 – 13:00 Czas na sen lub leżakowanie.
13:00 –14:00 Przygotowanie do obiadu, obiad.
(czynności higieniczne i pielęgnacyjne, posiłek)
14:00 – 16:00 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.
(zabawy ruchowe w sali lub na żłobkowym placu zabaw, układanki, rysowanki, indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami)

Z opinii naszych rodziców:
 • „Podoba mi się kontakt personelu z dzieckiem, duża więź, dziecko chętnie idzie do swojej grupy, zaufanie do pań opiekunek”
 • „Ciekawe zajęcia tematyczne, stosowanie różnych metod i form pracy, cenne obserwacje i wskazówki opiekunek pod względem każdej sfery rozwojowej i zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność opiekunek w organizowaniu uroczystości i świąt typowychi nietypowych”
 • „Żłobek na szóstkę, panie opiekunki miłe, empatyczne i z wielkim zaangażowaniem, widać, że kochają pracę z dziećmi”
 • „Dziecko zawsze wraca z placówki zadowolone i to jest najlepsza recenzja”
 • „Generalna praca pań z dziećmi, kontakt z paniami, informowanie na bieżąco o stanie dziecka, jego postępach, dopasowywanie diety do alergii pokarmowych”
 • „Zaangażowanie opiekunek i ich cudowne podejście do dzieci, pomysłowe zajęcia nawet dla najmłodszych”


 
 • Ogłoszenia bieżące
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Bernadeta Sznura (2019-06-05 14:02:15)
Informację zmodyfikował(a): Bernadeta Sznura (2023-03-28 14:26:43)
Liczba odwiedzin: 7082
Do góryStopka

Zamknij